Karnali Province

Laxmi Bhattarai

President

Mr. Prem Bahadur Bam

Vice-President

Mr. Dharmaraj Shahi

Secretary

Mr. Purushottam Baral

Treasurer

Mr. Chappa Lama

Member

Mr. Prakash Bohara

Member

Mr. Bhuwan Rokaya

Member

Mr Debikrishna Rokaya

Member

Mr. Milan Buda

Member

Mr. Sijan Bhattarai

Member

National Affiliation
# # #
Associate with
#
International Affiliation
#