Sudurpacchim Province Climbing Sport Association

Mr. Bharat Bikram Shah

President

Ms. Basanti Sapkota

Secretary

Mr. Anup Chaudhary

Member

Mr. Rakesh Thapa

Member

Mr. Suraj Ojha

Member

Mr. Bahadur Khadka

Member

Ms. Khageshwori Joshi

Member

National Affiliation
# # #
Associate with
#
International Affiliation
#